rebelsi szkolenia agile, szkolenia scrum, scrum master, profesjonalny scrum, scrum.org

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Was za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem https://rebelsi.pl/ (zwanego dalej: „Serwisem”).

Właścicielem Serwisu i Administratorem Twoich danych jest Spółka Rebelsi Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Paczkowska 9B, 60-171 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000952918 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”). W oddzielnej zakładce znajdziesz informacje, dotyczące wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej: https://rebelsi.pl/. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem i w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej „RODO”).

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, czyli informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do niej następujące informacje: imię i nazwisko, adres, adres e-mailowy, numer telefonu, adres IP.

Jak się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych jest Spółka Rebelsi Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Paczkowska 9B, 60-171 Poznań. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub pytań jej dotyczących można skontaktować się:

 1. tradycyjnie – poprzez wiadomość wysłaną na adres wyżej podany: ul. Paczkowska 9B 60-171 Poznań
 2. e-mailowo: rodo@rebelsi.pl
 3. telefonicznie +48512203052 pn-pt w godz 9 – 17; opłata jak za połączenie standardowe wg cennika operatora.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych i doradczych oraz bieżącej obsługi Klientów i potencjalnych Klientów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;
 2. marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym w celu profilowania na zasadach określonych w niniejszej Polityce, a także w celach analitycznych; w ramach marketingu bezpośredniego będziemy Ci przesyłać newsletter, a także informować o ofertach i promocjach, które mogą Cię zainteresować. Profilowanie w celach marketingowych będzie się odbywać tylko i wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody.
 3. w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług szkoleniowych i doradczych – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. umowa o świadczenie usług szkoleniowych i doradczych lub działania podejmowane na Twoje żądania, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. ciążący na nas obowiązek prawny np. związany z wypełnieniem przepisów księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 4. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z  zawartą umową,
 3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie danych z naszych zasobów.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartymi umowami handlowymi, w tym w szczególności: podwykonawcom naszych usług, współpracownikom, zleceniobiorcom, bankom i podmiotom zapewniającym płatności elektroniczne w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne. Zaznaczyć należy, że podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Dodatkowo jesteśmy zobowiązani do przekazywania danych osobowych podmiotom uprawnionym do ich uzyskania  na podstawie  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy, organy administracji państwowej, organy państwowe (z zaznaczeniem, iż może to nastąpić tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej). Twoje dane są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwie trzecim m.in.  Google Workspace – którego dostawcą jest Google Llc. – USA. Dostawcy tych narzędzi posiadają swoje polityki prywatności i  gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO.

Twoje dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego także w związku ze współpracą Spółki z podmiotami mającymi siedzibę w USA, w zakresie dostępu do licencjonowanych materiałów i egzaminów oraz certyfikacji kompetencji zawodowych tzn. Scrum org. – USA, jeżeli zostanie zawarta między nami umowa o świadczenie usług szkoleniowych.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia jeżeli w Twojej ocenie nie ma podstaw do ich przetwarzania
 2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli uznasz, że zasadnym jest ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane osobowe lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żeby spółka je usunęła, bo są Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem: rodo@rebelsi.pl

Możemy odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy Ci odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli chcesz to zrobić – skontaktuj się z nami.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje preferencje i potrzeby w odniesieniu do naszych usług i w efekcie zaproponować Ci lepiej dopasowaną ofertę. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci dobrane dla Ciebie komunikaty marketingowe. Będziemy też na tej podstawie proponować Ci wzięcie udziału w akcjach rabatowych lub obniżkach cen, a także informować Cię o obniżkach cen na wybrane nasze produkty.

Do profilowania wykorzystujemy dane o dokonanych przez Ciebie wcześniej zakupach oraz aktywności na stronie internetowej naszego Serwisu, w tym o usługach, które oglądałeś lub umieściłeś w koszyku lub schowku, dane o średniej wartości Twoich zakupów oraz ich częstotliwości.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych, wskazanych wyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku ich niepodania.

Informacje końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.
 3. Data ostatniej zmiany dokumentu: 2023-10-03.